Welcome to your Smart Teens KET for Schools - Reading & Writing Test 1

Thời gian làm bài 60 phút 

Họ Tên và mã lớp
Số điện thoại