Welcome to your Smart Teens KET for Schools - Listening Test 1

Thời gian làm bài là 45 phút 

Họ Tên và Mã Lớp
Số điện thoại