Welcome to your PET for Schools – Test 1 Reading & Writing

Thời gian làm bài là 60 phút 

Họ Tên và Mã Lớp
Số điện thoại