Welcome to your PET for Schools – Test 1 – Listening

Thời gian làm bài là 45 phút 

Họ Tên và Mã Lớp
Số điện thoại