Welcome to your MORE 3-S3A - EOMT - Listening

Thời gian làm bài là 10 phút 

Họ Tên và Mã Lớp
Số điện thoại