https://shorten.asia/x6kxPeym

Welcome to your More 4B - EOMT -Reading & Writing

Thời gian làm bài 60 phút 

Họ Tên và mã lớp
Số điện thoại