https://shorten.asia/x6kxPeym

Welcome to your More 4B - EOMT - Listening

Thời gian làm bài 8 phút 

Họ Tên và mã lớp
Số điện thoại