https://shorten.asia/x6kxPeym

Welcome to your MORE-4A-Mid-Reading & Writing

Thời gian làm bài 80 phút 

Họ Tên và mã lớp
Số điện thoại