Welcome to your MORE - 3B - EOCT - Reading & Writing

Thời gian làm bài 60 phút 

Họ Tên và mã lớp
Số điện thoại