Welcome to your MORE - 3B - EOCT - Listening

Thời gian làm bài 10 phút 

Họ tên và mã lớp
Số điện thoại