Welcome to your MORE - 1B - EOCT - Listening

Thời gian làm bài 5 phút 

Họ tên và mã lớp
Số điện thoại