Welcome to your 104 - IX-3A EOCT - Listening

Thời gian làm bài là 30 phút 

Họ Tên và Mã Lớp
Số điện thoại