Welcome to your GW-5A-GatewayB1+_EOMT_Listening

Thời gian làm bài là 20 phút 

Họ Tên và Mã Lớp
Số điện thoại