Welcome to your GW-5A-GatewayB1+_EOMT Reading

Thời gian làm bài là 60 phút 

Họ Tên và Mã Lớp
Số điện thoại