Khi nhập học chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho phụ huynh biết để chuẩn bị trước