Welcome to your EW 3A - EOMT - Listening

Thời gian làm bài 10 phút 

Họ tên và mã lớp
Số điện thoại