Tham gia hoạt động ngoại khóa ý nghĩa tại trung tâm anh ngữ Star Edu

Tham gia hoạt động ngoại khóa ý nghĩa tại trung tâm anh ngữ Star Edu