Welcome to your 104-IX-3A EOCT - Reading

Thời gian làm bài là 60 phút 

Họ Tên và Mã Lớp
Số điện thoại